"Идвам от миналото, изпълнено с горд дух и любознание, пренасям ги в бъдещето, изпълнено с промени и предизвикателства..."

Многобройни са учебниците и учебните помагала по история, аритметика, география, физика, химия дори психология и философия, които служат на българската просвета и учебно дело. Техни автори или преводачи са книжовници, учители, обществени дейци като например: УАритметика или наука числителницаФ на Христаки Павлович /Белград, 1833/; УМатематическа географияФ, преведена от руски на български език от Иван Богоров /Одеса, 1842/; УОбщее землеописание вкратце за сичката земляФ на Константин  Фотинов /Смирна, 1843/; УПсихология или душесловие за учение на децатаФ от Т. Х. Галаудет, преведена от гръцки език /Смирна, 1844/; УМалък учебен атлас в девет картиФ на Христо Г. Данов /Пловдив, 1865/; УИстория блъгарскаФ на Гаврил Кръстевич /Цариград, 1869/; УКосмографияФ, преведена от руски език от Димитър Енчев /Виена, 1873/ и т.н. Особено място заемат речниците и учебниците за изучаване на френски, италиански, гръцки, турски, румънски езици. 

ѕредишна—ледва

 

Начало

1

2

3

4

5

6

 

Вашите въпроси, бележки и коментари за тази webpage изпращайте на:
ст.н.с д-р Мария Аргирова-Герасимова Exch4@cl.bas.bg
н.с. д-р Кристина Върбанова-Денчева refer4@cl.bas.bg 
Copyright © 2001 ÷ентрална библиотека на ЅјЌ
Актуализирано: ‘евруари 13, 2003